Quy định về cách đặt tên công ty/doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp

Posted On Mar 22 2017 by

Tên công ty (doanh nghiệp) là hình ảnh, là thương hiệu của công ty, là điều đầu tiên mà khách hàng và đối tác biết về công ty bạn. Vì vậy, đặt tên công ty (doanh nghiệp) là một trong những bước đầu tiên quan trọng trong quy trình thành lập công ty. Ngoài việc chọn được tên phù hợp và ý nghĩa đối với việc kinh doanh thì tên công ty cũng phải được đặt theo đúng quy định của pháp luật. Theo Điều 38 Luật doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014 quy định về tên doanh nghiệp thì …