Bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp đòi nợ thuê


Posted On Aug 23 2017 by

Sắp tới đây sẽ có nhiều điều kiện kinh doanh đối với nhóm dịch vụ đòi nợ thuê được xóa bỏ, theo đó, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi Chính phủ về việc bãi bỏ Nghị định số 104 quy định về kinh doanh đòi nợ đồng thời ban hành dự thảo thông báo về việc bãi bỏ trên.

doanh nghiệp đòi nợ thuê

Nghị định số 104 được ban hành vào năm 2007, quy định các điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, bao gồm điều kiện về vốn, người quản lý, người lao động cũng như các nguyên tắc và biện pháp thực hiện trong quá trình thực hiện hoạt động đòi nợ. Sau 10 năm thực hiện, nhận thấy những vấn đề bất cập và không phù hợp trong bối cảnh xã hội hiện nay, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo để thay thế nghị định này, với mục đích tăng thêm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và có biện pháp để giảm bớt mức độ can thiệp của nhà nước. Theo quy định của Nghị định số 104, thì vốn tối thiếu để doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ là 2 tỷ đồng, nhưng Luật doanh nghiệp năm 2014 lại không có quy định về vốn pháp định. Bên cạnh đó, người quản lý và người lao động phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không có tiền án và đáp ứng đầy đủ các điều kiện về năng lực chuyên môn xét trong bối cảnh bây giờ là quá cao, bởi những người này chỉ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của chính doanh nghiệp quản lý họ chứ không ảnh hưởng đến doanh nghiệp khác cũng như nền kinh tế chung của đất nước.

Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này cũng chỉ cần thiết duy trì các điều kiện về an ninh, trật tự; giao dịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ với chủ nợ, khách nợ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên nhưng dựa trên quy định tại Bộ luật dân sự, không nhất thiết phải quy định tại một Nghị định riêng…

Last Updated on: August 23rd, 2017 at 9:30 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram