Chính thức thông qua luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ


Posted On Jun 25 2017 by

Xuất phát từ tình trạng các DNVVN tại Việt Nam hiện nay được thành lập không cần nhiều vốn, mô hình đơn giản, không có định hướng phát triển dẫn đến sau một thời gian hoạt động đã gặp khó khăn về tài chính hay nhân sự và vô tình trở thành gánh nặng kinh tế cho xã hội. Do vậy sau một thời gian thảo luận, ngày 12/6, luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) được Quốc hội thông qua với 83,5% (410/442) đại biểu tán thành và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018, với 4 chương, 36 điểm. Theo quy định luật doanh nghiệp, tiêu chí xác định DNVVN là số lao động tham gia bảo hiểm xã hội không quá 200 người, tổng nguồn vốn không quá 100 tỉ đồng và doanh thu không quá 300 tỉ đồng (Các con số được xét vào năm trước liền kề).

hỗ trợ doanh nghiệp

Một vài điểm nổi bật của Luật này như:

Trường hợp DNVVN sẽ được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất nếu đáp ứng được các điều kiện. Ưu tiên hỗ trợ các DNVVN do nữ làm chủ và sử dụng nhiều lao động nữ hơn. Liên quan đến điều khoản hỗ trợ, mô hình doanh nghiệp này sẽ được hỗ trợ tiếp cận tín dụng, thuế, kế toán…và những khó khăn trong quá trình vận hành doanh nghiệp. Riêng đối với các ưu đã về thuế, UBTVQH cho biết, việc giảm thuế sẽ gây giảm thu trong một thời gian nhưng lại có tác dụng khuyến khích doanh nghiệp có được nguồn thu dài hạn. Do vậy, Luật quy định DNVVN được hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn.

Một điểm nổi bật khác của luật này là việc quy định xử lý vi phạm pháp luật nếu vi phạm hoặc lợi dụng chính sách hỗ trợ của nhà nước để trục lợi thì phải hoàn trả mọi chi phí hỗ trợ, doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp không được hưởng các hỗ trợ ưu đãi khác của nhà nước; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật (Điều 32)

Luật cũng bỏ những quy định mang tính can thiệp trực tiếp đến hoạt động của hệ thống ngân hàng, bên cạnh đó cũng tăng trách nhiệm đối với các cơ quan chứng năng trong việc xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Last Updated on: August 14th, 2017 at 12:40 pm, by Reginald Horton


Written by Betty M. Ingram