Điều kiện về chủ thể thành lập doanh nghiệp theo luật mới nhất


Posted On Sep 27 2019 by

Để thành lập doanh nghiệp, chủ thể của doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Theo đó, tất cả mọi tổ chức, cá nhân đều  có quyền thành lập cũng như quản lý doanh nghiệp, trừ các trường hợp được quy định tại khoản 2, Điều 18 của Luật Doanh nghiệp năm 2014, cụ thể như sau:

– Các Cơ quan Nhà nước, các đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản của Nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhằm kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị.

– Là cán bộ, công chức, viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hay công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội; sĩ quan hay hạ sĩ quan chuyên nghiệp thuộc Công an (trừ những người được cử để làm đại diện theo ủy quyền nhằm quản lý phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp);

– Các cán bộ lãnh đạo và quản lý nghiệp vụ tại các doanh nghiệp nhà nước (trừ những người được cử để làm đại diện theo ủy quyền nhằm quản lý phần vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp khác);

– Người chưa thành niên, những người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực về hành vi dân sự; các tổ chức không có tư cách pháp nhân;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành các hình phạt tù, đang chịu các quyết định xử lý hành chính tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc; đang bị cấm hành nghề về kinh doanh, cấm đảm nhiệm các chức vụ hay làm công việc liên quan đến việc kinh doanh theo quyết định của Tòa án;

–  Người giữ chức vụ quản lý của công ty, doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản mà vẫn cố ý vi phạm các quy định liên quan có thể bị cấm thành lập cũng như quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm (theo khoản 3, Điều 130 của Luật Phá sản 2014);

 – Người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập hay quản lý, điều hành các doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh (theo điểm b, khoản 2, Điều 20 của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018).

Last Updated on: September 27th, 2019 at 1:48 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram