DNNVV theo quy định Luật mới thông qua


Posted On Jun 30 2017 by

Ngày 01/01/2018, Luật Hỗ trợ DNNVV sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, đối tượng áp dụng là những doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, tiêu chí xác định DNNVV được quy định tại Điều 4 của Luật này, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

  • DNNVV bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: a) Tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng; b) Tổng doanh thu năm trước liền kề không quá 300 tỷ.
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa được xác định trong từng lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp và xây dựng; thương mại và dịch vụ…
  • Đối với DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh được hỗ trợ nếu đáp ứng các điều kiện sau: Hộ kinh doanh đã đăng ký và hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi thành lập doanh nghiệp và có hoạt động sản xuất, kinh doanh liên tục tối thiểu 1 năm tính đến ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Liên quan đến nội dung hỗ trợ bao gồm: Tư vấn, hướng dẫn miễn phí về hồ sơ, thủ tục thành lập doanh nghiệp….Tư vấn, hướng dẫn miễn phí các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu; Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai…

Last Updated on: August 14th, 2017 at 12:40 pm, by Reginald Horton


Written by Betty M. Ingram