Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chủ động hơn trong quản trị rủi ro


Posted On Jul 26 2018 by

Theo dự kiến, Cục quản lý và giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính sẽ trình Quốc hội thông qua dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm vào năm 2021.

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chủ động hơn trong quản trị rủi ro
Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chủ động hơn trong quản trị rủi ro

Cụ thể, Luật sẽ được sửa đổi, bổ sung theo hướng:

+ Mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật, đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm phát triển các sản phẩm, kênh phân phối mới, tạo cơ sở pháp lý cho các tổ chức cung cấp dịch vụ hỗ trợ lĩnh vực bảo hiểm.

+ Hoàn thiện một vài quy định để đảm bảo thống nhất, đồng bộ giữa hệ thống pháp luật về kinh doanh bảo hiểm và hệ thống pháp luật có liên quan.

+ Thay đổi phương thức quản lý, giám sát trên cơ sở rủi ro, đồng thời sửa đổi, bổ sung một vài quy định về quản lý, giám sát để tăng tính chủ động cho doanh nghiệp trong việc quản trị tài chính và rủi ro.

+ Bổ sung thêm một vài quy định để tăng cường vai trò quản lý, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm, từ đó đáp ứng yêu cầu hiện nay của thị trường cũng như thực tiễn hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Đặc biệt là bảo vệ quyền lợi người tham gia bảo hiểm và an toàn tài chính trong lĩnh vực bảo hiểm….

Bảo hiểm nhân thọ là lĩnh vực hoạt động liên quan đến rủi ro trong tương lai, do đó tiền phí bảo hiểm thu được cần phải đầu tư vô cùng cẩn trọng.

Trong danh mục đầu tư của các công ty bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam hiện nay, nhiều người thường lựa chọn trái phiếu chính phủ và lợi suất của trái phiếu chính phủ được sử dụng nhằm chi trả lãi suất chiết khấu khi tính dự phòng kỹ thuật theo quy định hiện hành.

Last Updated on: July 26th, 2018 at 7:05 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram