Doanh nghiệp tự kiểm tra chấp hành pháp luật lao động từ năm 2019


Posted On Nov 25 2018 by

Bộ Lao động-Thương binh&Xã hội vừa ban hành Thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH về việc hướng dẫn tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động, báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, báo cáo kết quả tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trực tuyến…

Doanh nghiệp tự kiểm tra chấp hành pháp luật lao động từ năm 2019

Cụ thể, kể từ năm 2019, định kỳ hàng năm, các doanh nghiệp phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động, đồng thời có giải pháp cải tiến việc tuân thủ để nâng cao chất lượng nhân sự.

Các nội dung tự kiểm tra pháp luật lao động cụ thể như sau:

+ Thực hiện báo cáo định kỳ

+ Tuyền dụng và đào tạo lao động

+ Giao kết và thực hiện hợp đồng lao động

+ Đối thoại, thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể

+ Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi

+ Thanh toán lương

+ Tổ chức, thực hiện các quy định đối với lao động nữ, lao động là người cao tuổi,…

+ Xây dựng và đăng ký nội quy lao động

+ Xử lý kỷ luật lao động, bồi thường trách nhiệm vật chất

+ Tham gia và trích đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hàng tháng cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia…

Sau khi thực hiện quy trình trên, doanh nghiệp phối hợp cùng đại diện tập thể lao động tại cơ sở thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tả trực tuyến khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động. Những cơ quan, tổ chức, đơn vị không chấp hành sẽ bị coi là cơ sở để cơ quan thanh tra nhà nước và lao động tiến hành thanh tra đột xuất hoặc đưa vào kế hoạch thanh tra năm sau. Hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 1/1/2019.

Last Updated on: November 25th, 2018 at 10:17 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram