Dự án PPP sẽ mở cửa đón doanh nghiệp nhà nước?


Posted On Oct 27 2017 by

Sắp tới, Nghị định thay thế Nghị định 30/2015/NĐ-CP sẽ có điều khoản quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (NĐ30), theo đó, DNNN (100%) vốn nhà nước sẽ được phép tham gia đấu thầu các dự án PPP dưới dạng liên doanh. Đây được xem là tín hiệu khởi sắc cho các DNNN trong việc mở rộng thị trường kinh doanh của mình.

Dự án PPP

Hiện nay, theo quy định của Điều 6, Luật đấu thầu 2013 và Điều 2 NĐ30, những nhà đầu tư khi tham gia dự thầu bắt buộc phải độc lập về pháp lý và tài chính đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhiều ý kiến cho rằng, quy định về bảo đảm cạnh tranh trên đã vô tình tạo sự phân biệt đối xử và phần nào hạn chế sự tham gia của các DNNN mong muốn được theo đuổi các dự án PPP do Bộ, ngành, địa phương trực tiếp quản lý là cơ quan nhà nước có thầm quyền của dự án.

Trước thực tế như vậy, để đảm bảo tính cạnh tranh theo thông lệ quốc tế và phù hợp với điều kiện hiện tại của Việt Nam, dự thảo NĐ mới thay thế NĐ30 sẽ “cởi trói” cho các DNNN có cơ hội tham gia các dự án PPP dưới dạng liên danh, với điều kiện, tỷ lệ phần vốn nhà nước trong liên danh nhỏ hơn 51% và đại diện phần vốn tham gia của Nhà nước cũng không có quyền quyết định dự án đầu tư trong liên danh.

Theo nhận định của Bộ KH&ĐT, tỷ lệ này được cho là phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 144 Luật Doanh nghiệp. Cụ thể, nếu trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua trong trường hợp số cổ đông đại diện có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Last Updated on: October 27th, 2017 at 4:37 pm, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram