Giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp


Posted On Jul 21 2019 by

Theo Quyết định số 2451/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP, một vấn đề sẽ được chú trọng trong năm 2019 chính là cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp

Cụ thể, Bộ đề ra 19 nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện như tiếp tục thực hiện nghiêm nhiệm vụ cắt giảm, đơn giản hoá điều kiện đầu tư kinh doanh theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ; đảm bảo tuân thủ quy định; rà soát, sửa đổi chuẩn quy thuật theo hướng không quy định các nội dung có tính chất điều kiện kinh doanh; chủ trì, đôn đốc các bộ, ngành thực hiện đầy đủ việc xây dựng, tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN…

Về vấn đề cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, Bộ chủ trương thực hiện áp dụng hoá đơn điện tử theo quy định tại Nghị định của Chính phủ tại các trạm thu tiền dịch vụ đường bộ của dự án BOT theo đúng lộ trình, thực hiện kết nối điện tử giữa trạm thu giá và các cơ quan thuế,…

Các đơn vị chức năng cần tập trung và đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những đơn vị, cá nhân có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, là áp lực nặng lên doanh nghiệp; xây dựng bộ quy tắc ứng xử đạo đức công vụ của cán bộ, công chức khi phục vụ người dân và các doanh nghiệp, tránh để xảy ra tình trạng tiêu cực,…

Theo Quyết định này, những đơn vị được giao có liên quan cần chủ động thực hiện nhiệm vụ theo tiến độ quy định tại Chương trình hành động ban hành kèm theo Nghị quyết số 139/NQ-CP và gửi Văn phòng bộ trước ngày 5/12 hàng năm.

Last Updated on: July 21st, 2019 at 7:12 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram