Nhiều doanh nghiệp nhà nước có dấu hiệu vi phạm pháp luật


Posted On Jun 5 2019 by

Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm toán năm 2018 của Kiểm toán Nhà nước mới đây cho thấy, 30/31 tập đoàn/tổng công ty, công ty nhà nước được kiểm toán kinh doanh có lãi nhưng vẫn còn khá nhiều vấn đề cần phải sớm xử lý.

Theo đó, hiện nay hầu hết các tập đoàn, tổng công ty và công ty nhà nước đang con sai sót trong việc hạch toán kế toán, kê khai nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Do đó kiểm toán phải điều chỉnh tăng, giảm tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí với mức kiến nghị là 10.896 tỷ đồng và 336.999 USD.

Bên cạnh đó, nhiều tập đoàn, tổng công ty quản lý nợ chưa chặt chẽ để phát sinh nợ phải thu quá hạn, nợ khó đòi lớn, vật tư, hàng hoá ứ động, chậm luân chuyển lớn, khấu hao tài sản cố định không đúng quy định…

Ngoài ra, một số đơn vị đầu tư tài sản cố định chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả gây lãng phí thời gian và tiền bạc. Nhiều doanh nghiệp lại có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao, kinh doanh chủ yếu dựa trên vốn vay các tổ chức tín dụng, vốn chiếm dụng, tiềm ẩn rủi ro mất cân bằng tài chính.

Năm vừa qua, theo đánh giá của Kiểm toán Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn, tổng công ty không hiệu quả dẫn đến thua lỗ lớn, mất vốn chủ sở hữu dẫn đến tình trạng phá sản.

Đáng chú ý, tại thời điểm chuyển vốn đầu tư, pháp luật đầu tư ra nước ngoài chưa quy định về hạn mức chuyển vốn. Nhưng bắt đầu từ ngày 13/8/2016, pháp luật quy định “Tổng số tiền chuyển ra nước ngoài…không vượt quá tổng vốn đầu tư ra nước ngoài bằng tiền theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài”, đây là một quy định đang làm khó doanh nghiệp mà Kiểm toán Nhà nước cần phải sớm thay đổi để thuận lợi hơn cho cả đôi bên.

Last Updated on: June 5th, 2019 at 9:06 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram