Nhiều thay đổi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển


Posted On Apr 22 2018 by

Với mục đích hoàn thiện hành lang pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 8/3/2018 về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Việc này đang được kì vọng sẽ là đòn bẩy cho nhóm doanh nghiệp này có đà phát triển mạnh mẽ hơn.

Nhiều thay đổi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển

Cụ thể, Nghị định nêu rõ đối tượng được Quỹ bảo lãnh tín dụng cấp bảo lãnh tín dụng là các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng các văn bản hướng dẫn, là các doanh nghiệp có tiềm năng phát triển nhưng chưa đảm bảo đủ mọi điều kiện tiếp cận tín dụng ngân hàng ở các lĩnh vực được ưu tiên cấp tín dụng theo quy định tại Nghị định này.

Các nhóm doanh nghiệp được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh tín dụng gồm: Các lĩnh vực được ưu tiên cấp tín dụng theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua từng thời kì; các lĩnh vực hay dự án phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Điều kiện để Quỹ bảo lãnh tín dụng xem xét cấp bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gồm: Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay; Dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh được Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định và quyết định bảo lãnh theo quy định; Có vốn chủ sở hữu đạt tối thiếu 20% tham gia dự án đầu tư…

Ngoài ra, Nghị định cũng nêu rõ thời hạn cấp bảo lãnh tín dụng của Quỹ bảo lãnh tín dụng được xác định phù hợp với thời hạn vay vốn đã thoả thuận giữa các bên được bảo lãnh và bên nhận bảo lãnh tại hợp đồng tín dụng đã quy định rõ ràng trong hợp đồng hay chứng thư bảo lãnh kí kết.

Last Updated on: April 22nd, 2018 at 3:39 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram