Những bất cập trong việc áp dụng chính sách pháp luật tại doanh nghiệp


Posted On May 30 2018 by

Chính phủ vừa có văn bản trình Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Những bất cập trong việc áp dụng chính sách pháp luật tại doanh nghiệp

Theo đó, Chính phủ đã chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp.

Hiện nay, việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp vẫn đang thực hiện theo quy định của các văn bản như: Luật doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Chứng khoán

Tuy nhiên, khi áp dụng vào thực tế lại còn nhiều vướng mắc. Cụ thể như chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước hiện nay chưa thống nhất; người đại diện vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp khác còn thiếu chuyên nghiệp trong lĩnh vực có vốn đầu tư nhà nước; công tác giám sát đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước mặc dù đã phân công, phân cấp nhưng hiệu quả công tác giám sát vẫn chưa cao; kết quả giám sát xếp loại doanh nghiệp chưa thực sự hiệu quả đối với doanh nghiệp…

Ngoài ra, nhiều sai phạm cũng được chỉ ra như việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2011-2016 (trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan); cơ chế xử lý trách nhiệm người đứng đầu khi xảy ra các sai phạm; hiệu lực, hiệu quả trong công tác thanh, kiểm tra…

Trước thực tế nhiều doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thua lỗ, mất vốn nhà nước như 12 dự án của ngành công thương, Chính phủ đã phát hiện và chỉ rõ các nguyên nhân đồng thời có giải pháp khắc phục, bao gồm cả xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan.

Last Updated on: May 30th, 2018 at 2:17 pm, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram