Những việc về nhân sự cần thực hiện khi mới thành lập doanh nghiệp (phần 2)


Posted On Dec 7 2019 by

Phần 2 bài viết tiếp tục gửi đến các bạn những lưu ý về mặt nhân sự của công ty sau khi thành lập để thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

Lập sổ quản lý lao động

Đây là việc làm quan trọng để giúp công ty điều hành tốt về mặt nhân sự. Người sử dụng lao động có thể lựa chọn sổ quản lý lao động bằng bản giấy hoặc bằng bản điện tử tùy vào nhu cầu quản lý của mình. Sổ phải thể hiện được các nội dung cơ bản về người lao động theo quy định như: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, hộ khẩu thường trú, số chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu);Trình độ chuyên môn kỹ thuật; Bậc trình độ kỹ năng nghề; Vị trí việc làm; Loại hợp đồng lao động; Thời điểm bắt đầu làm việc;Tham gia các loại bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp; Tiền lương; Nâng bậc, nâng lương; Số ngày nghỉ phép trong năm, lý do nghỉ; số giờ làm thêm (vào cụ thể thời gian nào, dịp nào); hưởng các chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ kỹ năng nghề; Kỷ luật lao động, trách nhiệm về vật chất;Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;Thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động và lý do (nếu có).

 Cần lập sổ trong vòng 30 ngày kể từ ngày doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.

Xây dựng thang lương, bảng lương

Để xây dựng được thanh lương, bảng lương, doanh nghiệp cần nghiên cứu các quy định liên quan đến tiền lương để đảm bảo mức lương tối thiểu theo quy định. Việc xây dựng mức lương hợp lý chính là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút nhân tài.

Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động thì sẽ được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương và định mức lao động cho cơ quan chức năng về lao động tại nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Last Updated on: December 7th, 2019 at 12:21 pm, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram