Những việc về nhân sự cần thực hiện khi mới thành lập doanh nghiệp (phần 3)


Posted On Dec 21 2019 by

Phần 3 sẽ tiếp tục giới thiệu những công việc về quản lý nhân sự, đặc biệt dành cho những người có ý định hoặc mới thành lập doanh nghiệp

Có văn bản về nội quy lao động

Đối với doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên thì công ty phải xây dựng nội quy lao động bằng văn bản. Nội quy lao động thường gồm các nội dung chủ yếu như sau: Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; Trật tự tại nơi làm việc;An toàn lao động, vệ sinh lao động; Bảo vệ tài sản và các bí mật  về kinh doanh, công nghệ, sở hữu trí tuệ; Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động và xử lý kỷ luật lao động.

Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ban hành nội quy lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm phải nộp hồ sơ đăng ký nội quy này cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại nơi đăng ký kinh doanh.

Đăng ký việc tham gia các loại bảo hiểm: xã hội, y tế, thất nghiệp lần đầu

Đây là trách nhiệm mà doanh nghiệp sử dụng lao động phải thực hiện khi ký kết hợp đồng lao động với người lao động

 Đăng ký mã số thuế cá nhân  

Đối với những cá nhân đã có mã số thuế thì cần cung cấp cho doanh nghiệp, còn nếu chưa có thì có thể tự đi đăng ký hoặc cung cấp hồ sơ đăng ký thuế cho doanh nghiệp.

 Đối với các lao động có thu nhập cao ở mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thì doanh nghiệp sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của người lao động trước khi trả tiền lương.

Last Updated on: December 21st, 2019 at 10:30 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram