Quy định mới hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ


Posted On Jun 1 2018 by

Theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ.

Quy định mới hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

Theo đó, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ 3 điều kiện sau mới được hỗ trợ doanh nghiệp gồm:

+ Có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư;

+ Có hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ;

+ Công nghệ được chuyển giao thuộc dự án có ngành nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư.

Các doanh nghiệp có thể thông qua hình thức hỗ trợ là cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất vay để thực hiện chuyển giao công nghệ; hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm vụ khoa hoặc và công nghệ hoặc hỗ trợ trực tiếp.

Mức hỗ trợ áp dụng theo quy định hiện hành với nguồn kinh phí từ các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia; quỹ phát triển khoa học và công nghệ thuộc doanh nghiệp, Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc TW hoặc từ ngân sách nhà nước dành cho khoa học và công nghệ; nguồn điều động từ các quỹ hợp pháp khác.

Đặc biệt, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc TW sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tối đa 2%/năm đối với khoản vay thực hiện chuyển giao công nghệ.

Last Updated on: June 1st, 2018 at 5:34 pm, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram