Quy định mới về thu thuế doanh nghiệp kinh doanh casino


Posted On Apr 11 2018 by

Đầu năm nay, Bộ Tài chính đã cho ban hành Thông tư số 146/2017/TT-BTC về hướng dẫn quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino.

Quy định mới về thu thuế doanh nghiệp kinh doanh casino

Cụ thể, các doanh nghiệp kinh doanh casino phải xây dựng và ban hành Quy chế quản lý nội bộ trong Điểm kinh doanh casino theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 03/2017/NĐ-CP. Khoản này quy định cụ thể về quản lý tiền, đồng tiền quy ước và tổ chức quản lý phải bảo đảm rạch ròi giữa kho quỹ, quầy thu ngân và ngay tại bàn trò chơi, máy trò chơi điện tử.

Doanh nghiệp cũng chỉ được phép đổi đồng tiền quy ước cho người chơi trước khi chơi tại quầy thu ngân hoặc bàn trò chơi, đồng thời đổi lại tiền cho người chơi tại các quầy thu ngân. Việc quản lý ngoại hối đối với hoạt động kinh doanh casino phải tuân thủ nghiêm ngặt theo hướng dẫn cụ thể ban hành bởi Ngân hàng Nhà nước.

Các giao dịch liên quan đến tiền, đồng tiền quy ước phải được theo dõi bằng phần mềm cài đặt trên máy tính, đảm bảo dữ liệu từ phần mềm phải được đều đặn chuyển đến Phiếu tổng hợp doanh thu theo mẫu ban hành. Ngoài ra phải được ghi lại và xuất trình báo cáo cho cơ quan nhà nước khi có yêu cầu.

Việc quản lý thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh casino cũng được quy định rõ ràng. Theo đó, doanh nghiệp phải bố trí một địa điểm trong Điểm kinh doanh casino với các phương tiện, trang thiết bị cần thiết theo quy định. Việc này giúp cơ quan thuế quản lý thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và hệ thống camera.

Last Updated on: April 11th, 2018 at 8:27 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram