Quy định về cách đặt tên công ty/doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp


Posted On Mar 22 2017 by

Tên công ty (doanh nghiệp) là hình ảnh, là thương hiệu của công ty, là điều đầu tiên mà khách hàng và đối tác biết về công ty bạn. Vì vậy, đặt tên công ty (doanh nghiệp) là một trong những bước đầu tiên quan trọng trong quy trình thành lập công ty. Ngoài việc chọn được tên phù hợp và ý nghĩa đối với việc kinh doanh thì tên công ty cũng phải được đặt theo đúng quy định của pháp luật.

tên doanh nghiệp
Theo Điều 38 Luật doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014 quy định về tên doanh nghiệp thì Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
• Loại hình doanh nghiệp: Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;
• Tên riêng: Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
Ví dụ theo trang web Neuvoo Việt Nam, bạn thành lập công ty với loại hình doanh nghiệp là Công ty Cổ phần, và tên riêng là Trường Sơn thì tên Công ty có thể được đặt là:
Công ty Cổ phần (CP) Trường Sơn
Công ty Cổ phần (CP) Thương mại Trường Sơn
Công ty Cổ phần (CP) Xây dựng Trường Sơn
Đồng thời, Luật doanh nghiệp cũng quy định những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp tại Điều 39:
• Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.
• Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.
• Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Last Updated on: March 22nd, 2017 at 3:46 pm, by


Written by Reginald Horton