Quy định về quyền biểu quyết của cổ đông trong doanh nghiệp


Posted On May 25 2019 by

Theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, người sở hữu cổ phần có quyền được biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, có thể là vốn điều lệ hoặc vốn khác.

Đối với công ty cổ phần chỉ có cổ phần phổ thông thì tổng số phiếu biểu quyết được coi là vốn điều lệ, trường hợp khác thì tổng số phiếu biểu quyết khác với vốn điều lệ.

Về quyền lợi, cổ đông được tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết, tương ứng mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết tương ứng.

Chính vì vậy, mỗi cổ đông dù chỉ sở hữu 01 cổ phần (cổ phần phổ thông hoặc cổ phần ưu đãi biểu quyết) cũng có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp đối với cổ phần ưu đãi gồm: cổ phần ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác thì tuân theo Điều lệ công ty. Cổ đông có cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại sẽ không được quyền biểu quyết, dự Đại hội cổ đông…

Chính vì vậy, cần căn cứ vào cổ phần mà cổ đông sở hữu để xem xét quyền tham dự Đại hội cổ đông và biểu quyết.

Mặc dù pháp luật đã quy định rõ ràng nhưng trong thực tế không ít trường hợp công ty ấn định tỷ lệ cổ phần sở hữu để được tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Nếu gặp trường hợp này, cổ đông có thể tập hợp để khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, yêu cầu Toà án xem xét miễn nhiệm thành viên HĐQT hoặc BKS trong trường hợp cần thiết hoặc  khởi kiện yêu cầu tòa án, trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết, hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông do trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định không đúng theo quy định.

Last Updated on: May 25th, 2019 at 8:55 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram