Sửa đổi Luật Cạnh tranh tăng hướng có lợi cho doanh nghiệp


Posted On Nov 7 2017 by

Luật Cạnh tranh do Bộ Công Thương chủ trì soạn thảo dự kiến sẽ được thông qua tại kỳ họp Quốc hội diễn ra vào năm sau. Những sửa đổi mới tại dự thảo này được các chuyên gia kinh tế nhận định sẽ tạo nên một sân chơi lành mạnh hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.Theo đó, Luật Cạnh tranh sửa đổi sẽ khắc phục những hạn chế trong việc thiếu cơ sở để kiểm soát hành vi đã được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng gây tác động hạn chế cạnh tranh tới môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế và mở cửa thị trường, các doanh nghiệp đang mở rộng phạm vi kinh doanh trên nhiều quốc gia khác nhau, điều này đã phần nào ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh trong nước. Để giảm thiểu tình trạng này, Luật sẽ điều chỉnh theo hướng đáp ứng các yêu cầu trong xu thế hội nhập và phù hợp với các cam kết quốc tế; đảm bảo sự thích ứng với môi trường kinh doanh hiện nay.

Luật Cạnh tranh

Dự thảo Luật canh tranh mới dự kiến có 121 điều, chia thành 9 chương, bổ sung 49 điều và bãi bỏ 49 điều. Một trong những nội dung quan trọng như: mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với hành vi hạn chế cạnh tranh, tập trung kinh tế gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đến thị trường Việt Nam”; thay đổi cách tiếp cận kiểm soát hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường; thay đổi cách tiếp cận kiểm soát tập trung kinh tế theo hướng trao quyền cho cơ quan cạnh tranh;…

Last Updated on: November 7th, 2017 at 8:31 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram