Việc chi trả cổ tức theo quy định pháp luật hiện hành

Posted On Apr 7 2018 by
Việc chi trả cổ tức theo quy định pháp luật hiện hành

Theo định nghĩa, cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác trích từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính. Vậy chi trả cổ tức như thế nào để đúng với các quy định của pháp luật hiện nay? Đối tượng được chi trả cổ tức Các công ty cổ phần phải có trách nhiệm trả cổ tức cho các cổ đông theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nếu trong …