Những việc về nhân sự cần thực hiện khi mới thành lập doanh nghiệp (phần 3)

Posted On Dec 21 2019 by

Phần 3 sẽ tiếp tục giới thiệu những công việc về quản lý nhân sự, đặc biệt dành cho những người có ý định hoặc mới thành lập doanh nghiệp Có văn bản về nội quy lao động Đối với doanh nghiệp sử dụng từ 10 lao động trở lên thì công ty phải xây dựng nội quy lao động bằng văn bản. Nội quy lao động thường gồm các nội dung chủ yếu như sau: Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi; Trật tự tại nơi làm việc;An toàn lao động, vệ sinh lao động; Bảo vệ tài …