Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tái khởi động Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư


Posted On Oct 1 2017 by

Sau Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật, Thủ tướng Chính phủ đã có yêu cầu khởi động lại Tổ công tác thi hành Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư. Chỉ đạo này được đưa ra sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị cắt hơn 2.000 điều kiện kinh doanh và những thực trạng của hệ thống quy đình về điều kiện đầu tư kinh doanh (ĐKKD), thành tựu, bất cập và kiến nghị giải pháp. Ngoài ra, Bộ cũng đề xuất thay đổi cách thức quản lý kinh doanh theo tiêu chuẩn, thông lệ tốt của OECD theo hướng thay các điều kiện có tính chất tiền kiếm, các hạng mục chi phí lớn bằng các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn; chuyển phương thức quản lý từ tiển sang hậu kiểm.

Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

Nhiệm vụ của Tổ công tác là tiếp tục công việc rà soát, đề xuất bãi bỏ các điều kiện kinh doanh không phù hợp hoặc không tuân thủ đúng các quy định về điều kiện kinh doanh của Luật đầu tư.

Cũng theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 1.336 điều kiện kinh doanh hiện nay về năng lực sản xuất, 127 điều kiện về phương thức kinh doanh, 85 điều kiện về địa điểm, 80 điều kiện về quy hoạch…nên bãi bỏ, bởi vì những quy định không phù hợp đang gián tiếp gây ra những tác động tiêu cực đáng kể đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể như: tạo ra rủi ro; hạn chế và làm méo mó cạnh tranh; gia tăng chi phí sản xuất; hạn chế sáng tạo; kìm hãm thành chuỗi kinh doanh; tạo những bất lợi đến các doanh nghiệp hiện nay.

Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo Nghị định về tiêu chuẩn, quy trình ban hành điều kiện kinh doanh.

Last Updated on: October 1st, 2017 at 9:24 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram