Tìm phương án phù hợp nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


Posted On Mar 11 2019 by

Theo đánh giá của các chuyên gia y tế hiện nay, khái niệm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Thậm chí, cả phương án được đưa ra trong Dự thảo để lấy ý kiến cũng tiếp tục nhận được nhiều thắc mắc còn bỏ ngỏ.

Tìm phương án phù hợp nhất cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Thay vì chỉ xét đến quan hệ sở hữu trong phân loại nhà đầu tư của Luật Đầu tư hiện hành, Dự thảo đề xuất bổ sung khái niệm “Tổ chức kinh tế có sở hữu chi phối của nhà đầu tư nước ngoài” nhằm giải thích rõ ràng hơn về quyền kiểm soát doanh nghiệp của nhà đầu tư nước ngoài.

Nếu nhìn nhận theo hướng này, thì rõ ràng, nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế đó; trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó…Cách phân loại này đang bám theo tiêu chí xác định công ty mẹ – con, nhưng vấn đề lớn nhất hiện nay nằm ở chỗ, ai sẽ xác định các tiêu chí này?

Hiện nay, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), doanh nghiệp chỉ cần có 10% vốn của nhà đầu tư nước ngoài là đã được phân loại vào doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thực hiện các thủ tục đầu tư dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, nếu áp dụng theo khái niệm này thì hầu hết các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng, vì tỷ lệ vốn trên tương đối phổ biến. Chúng ta cần phải đặt mục tiêu hướng tới lựa chọn cả nhà đầu tư nước ngoài nhưng tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam.

Last Updated on: March 11th, 2019 at 5:10 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram