Việc chi trả cổ tức theo quy định pháp luật hiện hành


Posted On Apr 7 2018 by

Theo định nghĩa, cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác trích từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ về tài chính. Vậy chi trả cổ tức như thế nào để đúng với các quy định của pháp luật hiện nay?

Việc chi trả cổ tức theo quy định pháp luật hiện hành

  • Đối tượng được chi trả cổ tức

Các công ty cổ phần phải có trách nhiệm trả cổ tức cho các cổ đông theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Nếu trong khoảng thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức mà cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình thì là người được nhận cổ tức từ công ty vẫn là người chuyển nhượng.

  • Về căn cứ xác định mức cổ tức

Pháp luật hiện nay quy định có hai loại hình cổ phần là cổ phần ưu đãi và cổ phần phổ thông.

+ Đối với cổ phần ưu đãi: Căn cứ xác định cổ tức để trả cho các cổ đông là tuân theo các điều kiện riêng đối với từng loại cổ phần ưu đãi. Nếu cổ phần ưu đãi cổ tức thì được chi trả cổ tức ở mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông, gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng (tuỳ vào tình hình tài chính công ty)

+ Đối với cổ phần phổ thông: Cổ đông sẽ được trả mức cổ tức căn cứ vào số lợi nhuận ròng của công ty, theo mức cổ tức chi trả dự kiến trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đầu năm.

  • Hình thức chi trả cổ tức:

Cổ tức được phép chi trả bằng nhiều hình thức khác nhau như tiền mặt, cổ phần của công ty hoặc các tài sản khác. Thời hạn để cổ đông nhận được cổ tức không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông hàng năm.

Last Updated on: April 7th, 2018 at 9:51 am, by Betty M. Ingram


Written by Betty M. Ingram